pere puntí - digital drawings

 

Terms of use

A non-exclusive, non-transferable and limited permission is granted to access, show the web pages of this site, and use the same software, provided that you comply with these terms of use.

With the exception of the foregoing limited permission is not granted any right or license, explicit or implied, to any idea, drawing, design, patent, trademark, copyright, or other intellectual property rights.

Customer may not duplicate any content of this site on another web site or in any other medium.

This website does not use cookies.

Use this site under your account and risk. All material, information, products, software, programs and services are provided "as is", without warranty of any kind.

.  

Condicions d'ús

S'ofereix un permís, no exclusiu, no transferible i limitat, per accedir, mostra les pàgines web d'aquest lloc i utilitzar el mateix programari, sempre que compliu amb aquestes condicions d'ús.

Amb l'excepció de l'anterior autorització limitada, no es concedeix cap dret o llicència, explícita o implícita, a qualsevol idea, dibuix, disseny, patents, marques, drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual.

El client no pot duplicar qualsevol contingut d'aquest lloc a un altre lloc web o en qualsevol altre mitjà.

Aquest lloc web no utilitza cookies.

Useu-lo sota el vostre compte i risc. Tots els materials, informació, productes, software, programes i serveis es proporcionen "tal qual", sense garantia de cap tipus.

.  

Condiciones de uso

Se otorga un permiso no exclusivo, no transferible y limitado para acceder, mostrar las páginas web de este sitio y utilizar el software del mismo, siempre que cumpla con las presentes condiciones de uso.

Con la excepción del permiso limitado del párrafo anterior, no se otorga ningún derecho ni licencia, explícitos ni implícitos, sobre ninguna idea, dibujo, diseño, patente, marca registrada, copyright, u otros derechos de propiedad intelectual.

El Cliente no puede duplicar ningún contenido de este sitio en otro sitio web ni en ningún otro soporte.

Esta web no utiliza cookies.

Utilice este sitio bajo su cuenta y riesgo. Todo el material, información, productos, software, programas y servicios se proporcionan "tal cual", sin garantías de ningún tipo.

.


(c) pere punti 2008-2017.    All rights reserved.   Designed by pere puntí in Barcelona